Otwórz rzeczywisty rachunek Otwórz bezpłatny rachunek demonstracyjny

Transakcje realizowane w oparciu o depozyt zabezpieczający wiążą się z wysokim poziomem ryzyka.

Informacja na temat ryzyka

Kontrakty na różnice kursowe CFD są instrumentami o bardzo wysokim ryzyku. Obrót kontraktami na różnice kursowe CFD nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Inwestor powinien upewnić się, że w pełni rozumie związane z tym ryzyko i nie obracać pieniędzmi, których nie może stracić. Niniejszy komunikat zawiera informacje na temat ryzyka związanego z kontraktami na różnice kursowe CFD, ale nie jest w stanie wyjaśnić wszystkich ryzyk ani związku tych ryzyk z osobistą sytuacją każdego inwestora. W razie wątpliwości należy zwrócić się o poradę do profesjonalisty. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią informacji na temat ryzyka!

Warunki ogólne korzystania z witryny internetowej

Niniejsza witryna internetowa stanowi własność spółki TIO UK i jest przez nią obsługiwana. Dostęp do niniejszej witryny internetowej i korzystanie z niej podlega niniejszym warunkom, naszej umowie z klientem (zwanej dalej „umową z klientem”) oraz wszelkim zawiadomieniom, oświadczeniom o zrzeczeniu się odpowiedzialności lub innym warunkom lub innym oświadczeniom umieszczonym na niniejszej witrynie internetowej (zwanych dalej łącznie „warunkami”). Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na podleganie warunkom.

Polityka składania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie klientów w zakresie zawierania transakcji na instrumentach finansowych (ang. Best Execution)

Obowiązkiem firmy TIO UK jest podjęcie wszelkich wystarczających kroków przy realizacji zleceń w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla swoich klientów. Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie naszym klientom odpowiednich szczegółowych informacji dotyczących realizacji zleceń i zasad działania w najlepiej pojętym interesie klientów w zakresie zawierania transakcji na instrumentach finansowych zgodnie z Zasadami FCA oraz udostępnienie naszym klientom przejrzystego przeglądu naszych praktyk biznesowych.

Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie zawiera ogólne informacje na temat naszej polityki zarządzania przechowywanymi przez nas danymi osobowymi naszych klientów, udziałowców i innych osób. Dotyczy wszystkich organizacji w TIO UK i naszej grupy spółek. Naszą zasadą jest szanowanie poufności informacji i prywatności osób fizycznych. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony danych zawartych w ustawie o ochronie danych z 1998 roku.

Polityka radzenia sobie z konfliktem interesów

Obejmuje podsumowanie naszych zasad dotyczących zarządzania konfliktami interesów w odniesieniu do obowiązków wobec naszych klientów.

Polityka zwrotów

Zwroty będą realizowane w całości, pomniejszone o wszelkie mające zastosowanie opłaty (w tym koszty przelewów elektronicznych) za pomocą tej samem metody płatności, jakiej użyto do wpłaty początkowych środków.

Ujawnienia zgodne z Filarem III

Umowa z klientem wraz z załącznikami, aneksami i innymi dokumentami towarzyszącymi, z późniejszymi zmianami, określa zasady umowy pomiędzy Tobą („klientem”) i nami („brokerem”). W związku z tym w Twoim najlepszym interesie jest dokładne zapoznanie się i pełne zrozumienie niniejszej umowy.

Zapytania

TECHNOLOGIA
Rozumiemy, jak ważna jest solidna infrastruktura i możemy ją zapewnić.
PŁYNNOŚĆ
TIO UK oferuje wyłączne wykonalne ceny. Jako spółka nadzorowana przez FCA, TIO UK przyjęła na siebie obowiązek działanie w najlepiej pojętym interesie klientów w zakresie zawierania transakcji na instrumentach finansowych (ang. Best Execution).
BEZPIECEŃSTWO
Bezpieczeństwo i wysoka jakość realizacji transakcji przez naszych klientów mają dla nas największe znaczenie. Nawiązaliśmy partnerską współpracę z liderami branży, aby zapewnić naszym klientom najnowocześniejsze pod względem technologii, szybkości realizacji i krótkiego czasu oczekiwania rozwiązania. Zapewniamy najbardziej optymalne środowisko realizacji transakcji poprzez strategiczne rozmieszczenie serwerów operacyjnych oraz niezawodne oprogramowanie i sprzęt.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 66% of retail investor accounts lost money when trading CFDs with this provider in the past 12 months. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Professional clients can lose more than they deposit.